Facts

Komplett guide: förbättra dålig likviditet och lös likviditetsproblem

Här lär du dig att förbättra företagets likviditet och får 10 konkreta råd för att undvika dålig likviditet

Om guiden

I den här guiden reder vi ut de viktigaste begreppen, som kassalikviditet och likviditetsbudget och kikar på ett antal praktiska åtgärder som du kan vidta för att förbättra företagets likviditet och åtgärda likviditetsproblem.

Vi ska försöka undvika branschjargong och kikar istället på vad dålig respektive god likviditet betyder i praktiken för din verksamhet. Vi kommer också ge 10 tips om hur du som företagare kan agera för att förbättra din likviditet. OBS! Om du vill gå direkt till de tio tipsen för förbättrad likviditet, scrolla till stycket ”Checklista för att förbättra dålig likviditet”.

Vem vänder sig guiden till?

Ägare och chefer i små och medelstora företag som vill förbättra sin kunskap om likviditet för att kunna hantera likviditetsbrist och problem med dålig likviditet.

Först: vad är likviditet?

Det enkla svaret är att likviditet är ett mått på ditt företags kortsiktiga betalningsförmåga, beräknat vid ett givet tillfälle.

Likviditeten är en ögonblicksbild som jämför vad du har i företagets kassa med det totala värdet av dina kommande utbetalningar, dvs företagets tillgång på likvida medel i förhållande till sina kortfristiga skulder.

Du ha säkert stött på begreppen likviditet och kassalikviditet. I de allra flesta fall betyder de samma sak. ”Kassalikviditeten är kvoten mellan företagets omsättningstillgångar, exklusive varulager och kortfristiga skulder.”

Hur räknar man ut företagets likviditet?

Ett sätt att beräkna likviditeten är att använda nedanstående modell:
Likviditet formel: Kassalikviditet = (omsättningstillgångar – varulager och pågående arbete) / kortfristiga skulder

Räkneexempel:
Låt oss säga att du driver ett aktiebolag och att dina omsättningstillgångar (företagets kassa, bankgiro, bankkonto och kundfordringar) har ett sammanlagt värde av 1,5 miljoner kronor.

Samtidigt har du kortfristiga skulder i form av form av exempelvis skatter, leverantörsskulder, personalens intjänade semester och bonus samt en checkräkningskredit som uppgå till ett värde av 1,2 miljoner kronor.

Då räknar du ut företagets likviditet så här:
1 500 000 / 1 200 000 = 1,25 = 125%

I detta fall blir ditt företags kassalikviditet alltså 125%, eller faktor 1,25. Det innebär alltså att verksamheten har ett kortsiktigt överskott på 25%, när värdet av samtliga kortfristiga skulder är avdraget. Dessa 25% kan användas som en finansiell buffert, eller för att finansiera nya affärsmöjligheter.

Vad räknas som likvida medel, eller omsättningstillgångar?

Likvida medel är de pengar som finns som kontanter i företagets kassa, samt på företagets olika konton. Dessa kallas också för omsättningstillgångar, eftersom det är tillgångar som företaget snabbt kan omsätta och använda i verksamheten. Det kan bland annat vara:

 • kontanta medel i kassan
 • kontanta medel på företagets bankkonton
 • kontanta medel på företagets plusgiro
 • företagets kundfordringar
 • företagets varulager
 • övriga kortfristiga fordringar

Vad räknas som kortfristiga skulder?

Kortfristiga skulder är sådana som ska betalas inom 12 månader. Du bör också räkna med det kommande helårets amortering på långfristiga skulder, eftersom dessa utlägg påverkar företagets kassa och på så sätt företagets betalningsförmåga.

Hur mycket likviditet ”ska” man ha?
Du bör sträva efter att ha en kassalikviditet som är 100 % eller högre. Det innebär att dina likvida medel är lika stora – eller större – än dina kortfristiga skulder. Då blir alltså ditt företags betalningsförmåga god, räknat på kort sikt.

Vad innebär likviditet under 100 procent?
Om din likviditet går under 100% kan du få likviditetsproblem (du kan potentiellt inte betala dina räkningar och skulder), särskilt om det dyker upp oväntade kostnader i verksamheten.

Vad innebär likviditet över 100 procent?
Med en likviditet över 100% har företaget istället en viss motståndskraft, om du tvingas göra en oväntad utbetalning i företaget eller om en förväntad inbetalning uteblir eller blir försenad.

”En tumregel är att kassalikviditeten ska ligga på minst 100%”

Vad är skillnaden på kassalikviditet och balanslikviditet?

När man räknar ut balanslikviditeten, ska även varulagret räknas in, vilket den inte gör vid kassalikviditet. Då blir formeln:

Balanslikviditet= omsättningstillgångar / kortfristiga skulder

”Tumregeln brukar vara att man bör ha en balanslikviditet kring 200%. Begreppet används oftast för företag som behöver lite större lager i sin verksamhet, som grossistföretag.”

Hur ofta förändras likviditeten?

Kassalikviditeten är som sagt ett på företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Den förändras konstant, med varje ny inbetalning och varje utbetalning.

Vad är skillnaden på likviditet och soliditet?

Likviditeten är företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Soliditet å andra sidan, är företagets betalningsförmåga på lång sikt. Soliditet visar helt enkelt hur mycket av ditt företags tillgångar som finansierats med eget kapital. Ju högre soliditet ett företag har, desto mer finansieras företaget av sitt eget kapital. Om företagets tillgångar är helt finansierade med eget kapital blir soliditeten 100%. Om företaget inte har något eget kapital alls, blir soliditeten 0%.

Hur ofta ska man räkna ut företagets likviditet?

Det är såklart viktigt att du löpande håller koll på företagets likvida medel. Om du inte har tillräckliga kontanta medel att omsätta, kan du få svårt att betala företagets fakturor och betalningar och kan hamna i likviditetsproblem.

Det finns ingen tumregel för hur ofta du ska räkna ut likviditeten. Det är inte heller själva uträkningen som är det viktiga. Det viktigaste är att istället att du har struktur och koll på företagets inbetalningar och utbetalningar, så att du inte hamnar i en situation där du inte kan betala skatt, löner eller leverantörsfakturor.

Vilka är fördelarna med hög kassalikviditet, eller god likviditet?

Ett företag, eller en person, med god likviditet har möjlighet att betala sina skulder i tid. Man brukar säga att man är likvid. Att vara likvid är viktigt för att ditt företag ska kunna:

 • betala dina anställdas löner i tid
 • göra nödvändiga inköp för dina leveranser
 • investera i verksamheten
 • finansiera företagets tillväxt

 

Förutom detta, medför en god likviditet flera andra möjligheter:

Möjlighet att utnyttja kassarabatter. Om du köper varor av en grossist, brukar de ofta ge rabatt om du betalar med kontanta medel, istället för på faktura. Beroende på din inköpsvolym så kan denna rabatt vara mellan 2 och 10%, vilket såklart gör varje affär mer lönsam.

Möjlighet att snabbt agera på nya affärsmöjligheter. Med tillgång till likviditet i verksamheten har du bättre förutsättning att tillvarata nya affärsmöjligheter om de dyker upp på kort notis.

Vad innebär låg kassalikviditet?

Om man har låg, eller dålig, kassalikviditet har man inte betalningsförmåga på kort sikt. För företag som är i den situationen, brukar man använda termen ”illikvid”.

Låg kassalikviditet innebär att den ligger under 100%, eller ”1” beroende på vilket tal man använder. Man har inte tillräckligt med likviditet i verksamheten för att betala sina kortfristiga skulder.

Då måste företaget ha möjlighet att relativt omgående kunna sälja av delar av varulagret. Eftersom detta kan vara svårt att göra på kort sikt, kan företaget bli tvingat att:

 • ta lån
 • höja kontokrediten
 • sälja anläggningstillgångar

 

Detta för att kunna betala de kortfristiga skulderna. Det är såklart inte bra för företaget i ett längre perspektiv.

Ett smartare alternativ är att snabbt frigöra kapital och förbättra likviditeten genom att sälja fakturor, eller belåna dem. Då slipper du diskutera banklån, eller sälja av företagets tillgångar.

Är det alltid bara bra att ha hög likviditet?

Det korta svaret är: njae.

Å ena sidan är tillräcklig kassalikviditet, som vi redan gått igenom, en förutsättning för att kunna betala företagets kortfristiga skulder.

Å andra sidan bör man inte ha så mycket likvida medel i kassan att det påverkar företagets möjlighet att växa, eller få en bra avkastning. Dina likvida medel ska göra nytta i verksamheten och investeras i lönsamma projekt och affärer. Det gör de varken när de ligger i kassan, eller när du agerar bank för dina kunder (med långa kredittider).

Checklista för att förbättra dålig likviditet

1. Se över dina leverantörers kredittider
Att gå ifrån en kredittid på 30 dagar till 45 dagar ger dig 50% mer tid att få betalt, innan du själv ska betala. Om du vet att du har stora utlägg tidigt i ett längre projekt kan du försöka förhandla dig till 60 eller 90 dagar. Även om det kan bli något dyrare, kan det vara värt det om du vet att dina leverantörer har god likviditet.

2. Förhandla kundernas betalningsvillkor
Kan du minska ner antalet dagar som du ger dina kunder att betala? Det är förstås en balansgång att diskutera försämrade kredittider med dina kunder, samtidigt som det kan göra stor skillnad för ditt företags likviditet. Särskilt om du samtidigt förhandlar fram längre kredittider hos dina leverantörer. Här måste du såklart gå försiktigt fram och känna av hur dina kunder reagerar.

3. Minska företagets kapitalbindning
Binder du upp mycket kapital i verksamheten? Om du har ett varulager, binder det såklart mycket kapital som du kunnat använda på annat sätt. Kan du öka lageromsättningen, eller få mer flexibla leveransvillkor från dina leverantörer eller logistikpartners? Kanske kan du minska företagets lagerhållning / optimera ditt lager utifrån data från företagets försäljningshistorik.

4. Kika igenom företagets kostnader
I många fall kan det vara lättare att minska sina interna kostnader, jämfört med att dra in ny försäljning. Se över dina större kostnadsposter och se om du kan skära i dessa. Ett par procent gör ofta stor skillnad för både lönsamhet och likviditet. Om du har en checkkredit eller ett lån kan det också göra stor skillnad att ta ett samtal med banken, för att förhandla ner dina räntor och övriga kostnader.

5. Öka likviditeten med factoring
Ja, vi är ett factoringföretag så det är klart att vi säger så, kanske du tänker. Och, för all del, du har rätt. Men oavsett det, så ser vi varje dag hur mycket det hjälper våra kunder att snabbt och enkelt få loss rörelsekapital genom att sälja sina fakturor / använda fakturaköp.

6. Vilka inventarier kan du leasa?
Idag kan du leasa i stort sett allt som du behöver i verksamheten. Tänk dock på att leasing i många fall är dyrare än att köpa utrustningen. Men om du inte har tillräckligt eget kapital att satsa, så är leasing fördelaktigt, inte minst om företaget är i tillväxtfasen. Du bör dock hålla koll på räntor, avgifter och eventuella övriga kostnader, så att den extra kostnaden inte blir för stor i förhållande till vad du tror att företaget ska tjäna på att frigöra likvida medel.

7. Snabba upp och effektivisera din fakturering
Se till att fakturera så snart som möjligt! Om du tycker det är krångligt, eller har svårt att få tiden att räcka till, får du lösa det med extern hjälp eller skaffa ett smidigt faktureringssystem som underlättar faktureringen. Det viktigaste är att det blir gjort!

Utöver detta är det viktigt att du skickar fakturapåminnelser om kunden är sen med sin betalning, även om det känns tråkigt. Och, när du skriver nya avtal och offerter – föreslå 10–14 dagars betalningstid istället för 30 dagar.

8. Delfakturera projekt
Om du jobbar i längre projekt, bör du dela in dem i olika faser som du kan fakturera när de är klara. I vissa fall kan du be kunden betala en del av beloppet i förskott, exempelvis inköp av varor eller liknande.

9. Håll koll på in- och utbetalningar med en likviditetsbudget
Med en likviditetsbudget håller du koll på företagets flöde av kostnader och intäkter. Du kan göra prognoser och planera eventuella dippar i likviditet så att du kan agera innan det blir panik. Idag har också många bokföringsprogram den funktionen inbyggd, så att du kan se din likviditet den närmsta tiden.

Om du vill testa att göra en likviditetsbudget kan du gå in på verksamt.se och använda deras mall för likviditetsbudget (verksamt.se).

Sälj tillgångar (sista utvägen)
Att sälja av tillgångar och inventarier kan vara ett sätt att lösgöra kapital. Samtidigt är detta naturligtvis inte en bra lösning i det långa perspektivet. Du måste istället fråga dig vad det är som gör att företaget har dålig likviditet och om du kan använda dig av något av de ovanstående tipsen för att förbättra företagets finansiella situation.

Är factoring rätt sätt för att förbättra ditt företags likviditet? Kontakta oss på e-post eller telefon (031-7199920), så berättar vi mer.

Sälj dina fakturor till oss. Frigör både tid och pengar till smarta investeringar.