Hållbarhetspolicy

 

 

Factoringgruppen har en sådan begränsad verksamhet och storlek att bolaget inte direkt omfattas av de krav på hållbarhetsrapportering som följer av Årsredovisningslagen och EUs Taxonomi. Likväl har bolaget ett eget intresse av att bidra till ett hållbart samhälle och har därför framtagit en hållbarhetspolicy i samarbete med externa konsulter. Huvuddragen i hållbarhetspolicyn framgår i förkortad form nedan.  

Genom det framtagna arbetet har bolaget utvecklat tydliga grunder för ett systematiskt hållbarhetsarbete som både stödjer affären och som ska gälla såväl i de små operativa besluten som i den långsiktiga planeringen. Alla åtgärder har sin utgångspunkt i FNs 17 globala mål samt ISO 26 000, i de utvalda delar där det finns ett naturligt, konkret och mätbart sätt för bolaget att bidra.  

Målsättningen med bolagets hållbarhetsarbete är att kunna påvisa både en klimatneutral och miljömässigt hållbar verksamhet, inte minst genom ett väsentligt bidrag till en minskning av och en anpassning till klimatförändringarna, utan någon betydande skada för något av EU-Taxonomins övriga mål.  

Tre huvudsakliga områden, de så kallade ESG-faktorerna, sätter ramverket för bolagets ansträngningar:

 • Miljömässiga
 • Sociala
 • Bolagsstyrning

Miljömässigt ansvarstagande

Verksamhetens klimatavtryck har uppskattats till ca ett ton CO2e per medarbetare och år, vilket både är förenligt med FNs klimatambitioner i Parisavtalet och utgör grunden för de klimatkompenserade åtgärder som bolaget avser investerar i, utöver planerade åtgärder för att minska det egna avtrycket ytterligare. 

Avtrycket är fördelat med ungefär en tredjedel vardera på följande områden: 

 • Energi
 • Resor (tjänsteresor och anställdas resor till och från arbetet)
 • Konsumtion (förbrukning av kontorsmaterial, elektronik, avfall och källsortering)

Bolagets strategi för att bekämpa klimatförändringarna är i första hand att begränsa det egna klimatavtrycket genom resurs- och energieffektivitet, i andra hand att återbruka och i tredje hand att återvinna. 

Det vi gör för att bekämpa klimatförändringarna är:

 • Vi bidrar till att minska koldioxidutsläpp genom att begränsa användning av fossila bränslen i tjänsterelaterade resor och välja mindre miljöbelastande transporter.
 • Vi digitaliserar verksamheten i så stor utsträckning som möjligt för att minska resursanvändningen, bland annat genom att använda digitala försändelser istället för sedvanlig post och genom digital kommunikation och tillgänglighet mot kunder.
 • Vi skapar förutsättningar för ansvarsfull hantering av avfall genom att minimera uppkomsten av avfall samt att vi återbrukar, sorterar och återvinner det som är möjligt.
 • Vi eftersträvar en låg energiförbrukning samt minskad användning av ändliga resurser.
 • Vi strävar efter att använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt och gör val stora som små med miljön i åtanke, exempelvis genom kravställning mot leverantörer och vid inköp till verksamheten.

Ovan åtgärder till trots, vilka närmare finns dokumenterade i vår interna hållbarhetshandbok, är det av stor vikt för bolaget att ytterligare försöka minska verksamhetens avtryck. I syfte att göra det har särskilda nyckeltal identifierats, som också följs upp årligen. Trots ett aktivt arbete för att begränsa vårt klimatavtryck kommer vi inte ifrån att vissa delar i vår verksamhet har en negativ miljöpåverkan. För att kompensera för de utsläpp vi orsakar har vi valt att investera i tre olika projekt: 

Socialt ansvarstagande

God hälsa och välbefinnande hos personalen har enligt forskning en positiv effekt på både medarbetaren, dennes prestations och verksamhetens hållbarhet. Att minska sjukfrånvaron, skapa bra arbetsmiljö och hållbar hälsa är alltså en vinst inte bara för individen utan också för bolaget och samhället. 

Det vi gör för att bidra till en god hälsa och välbefinnande på vår arbetsplats är:

 • Vi jobbar aktivt med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för att skapa en trygg och hälsosam tillvaro för personalen.
 • Vi genomför regelbundna medarbetarenkäter och samtal med närmaste chef om trivsel och hälsa. Vi har även tillsatt en arbetsmiljögrupp som verkar för att riskbedöma arbetsmiljön löpande.
 • Vi uppmuntrar till fysisk aktivitet genom att bland annat erbjuda friskvårdsbidrag och walk & talks.
 • Vi skapar förutsättningar för ergonomiskt utformade arbetsplatser.
 • Vi uppmuntrar social samvaro och intiativ till gemenskap på arbetsplatsen.

Det är bolagets övertygelse att en jämlik och jämställd arbetsplats som förespråkar mångfald är mer kreativ, effektiv och utvecklande, något som även bekräftas av forskning på området. Inom bolaget ska vi ha ett inkluderande arbetsklimat, där alla kan utvecklas och bidra med sin fulla potential. Våra närmare rutiner och bolagets ställningstagande på området är formulerad i vår interna Arbetsmiljöhandbok. 

Det vi gör för att bidra till jämställdhet är:

 • Vi agerar alltid med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i åtanke och tillvaratar medarbetarnas olikheter i kompetens, bakgrund och erfarenhet.
 • Vi eftersträvar en jämn könsfördelning i hela vår verksamhet, både inom varje avdelning och inom bolaget som helhet.
 • Vi verkar för att möjliggöra och underlätta för medarbetare att förena arbete med föräldraskap.
 • Vi accepterar varken sexuella trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling i någon form.

I vår bransch förekommer både försök till bedrägerier och utnyttjande för penningtvätt. Genom rutiner för att motarbeta detta vill vi skapa förtroende hos våra kunder och deras kunder. En faktura från Factoringgruppen ska vara en kvalitetsstämpel fri från oegentligheter. Vi välkomnar därför alla med affärsmässiga intentioner.

Det vi gör för att bidra till fredliga och inkluderande samhällen är:

 • Vi tar vårt ansvar som verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen och arbetar särskilt omfattande för att motverka både bedrägerier, penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt vad som närmare framgår av vår interna allmänna riskbedömning och våra rutiner samt riktlinjer på området.
 • Vi väljer att inte endast fokusera på ekonomiska vinningar utan ser alltid till att moraliska och etiska aspekter är närvarande i våra processer, och i våra kreditbeslut särskilt.  
 • Vi tolererar inga externa hot mot anställda och överväger alltid polisanmälan om så sker. I vår interna Arbetsmiljöhandbok finns rutiner för att stötta anställda som har blivit utsatta. 
 • Vi samarbetar alltid med myndigheter och brottsförebyggande organ. 
 • Vi använder alltid den summariska processen (Kronofogdemyndigheten) i första hand för att fastställa våra fordringskrav och hänskjuter till allmän domstol om tvist uppstår. Alla våra fordringsanspråk ska som regel fastställas, oavsett om möjligheterna till betalning är utdömda på förhand. 
 • Vi skänker återkommande pengar till BRIS, UNHCR eller riktade insatser i syfte att stötta arbete för utsatta i samhället och till nödhjälp för människor på flykt. Sedan många år tillbaka stödjer vi också Faktums arbete för människor som lever i hemlöshet eller annat socialt utanförskap.

Ansvarstagande inom bolagsstyrning

Vårt ekonomiska ansvar handlar om att vara en långsiktig och hållbar arbetsgivare samt leverantör av företagsfinansiering, med målsättning om stabil tillväxt, stark balansräkning och väl underbyggt finansiellt risktagande. Den ekonomiska tillväxten i bolaget ska vara inkluderande för alla anställda. Bolagets stabila och lönsamma utveckling skapar över tid trygghet för både medarbetare och kunder. Lönsamheten är också en förutsättning för investeringar som gör att verksamheten både kan utvecklas i linje med bolagets tillväxtmål och bidra till de globala målen. 

Bland anställda har vi en särskilt värdefull kultur av att hjälpa varandra och ledningens ambition är att involvera alla medarbetare genom information och öppenhet. 

Det vi gör för att bidra till anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt är: 

 • Vi investerar och genomför alltid långsiktiga satsningar utifrån en väl analyserad balans mellan lönsamhet och risk, säkerställda i första hand av bolagets ledning och bolagets finansiella stabilitet. 
 • Vi arbetar strukturerat efter styrdokument som framtagits av styrelsen, som bland annat sätter ramarna för bbolagets kreditgivning och risktagande, i syfte att begränsa risker och optimera god lönsamhet. 
 • Vi använder oss av incitament, såsom bonusprogram och möjlighet till provision för att inkludera och motivera anställda. Vid frukostmöten för alla anställda tar ledningen upp vad som händer i bolaget i syfte att inkludera alla i verksamhetens mål och åtaganden. 
 • Vi arbetar ständigt med teknisk innovation för att tillgodose kundens och verksamhetens behov i en föränderlig och ökat digitaliserad värld.  

Genom denna policy har bolaget lagt grunden för ett systematiskt hållbarhetsarbete och för en hållbarhetsstrategi som stödjer affären. Framöver är förhoppningen att bolaget både kan minska sin egen negativa påverkan, kompensera för det klimatavtryck som görs och även bidra till positivt inflytande i sin omgivning.