Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde GDPR, de nya dataskyddsreglerna inom EU, i kraft. GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation och den ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL. Av denna anledning har vi också uppdaterat vår information om hur vi behandlar personuppgifter. Nedan beskrivs övergripande Ativo Finans AB:s (benämns”Ativo”) behandling av personuppgifter.

Enligt GDPR har du rätt att få personuppgifter som är fel, rättade och du har rätt att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade när de inte längre behövs. För oss som är registrerade hos Finansinspektionen finns det dock i vissa fall annan lagstiftning som gör att vi inte alltid får radera dina personuppgifter direkt. Vi är skyldiga att spara en del av dina personuppgifter under viss tid för att kunna uppfylla exempelvis bokföring, motverkande av penningtvätt m.m.

Vilka personuppgifter behandlar Ativo?

De personuppgifter som Ativo Finans AB behandlar är uppgifter som företaget eller du själv lämnar vid ansökan om samarbete vid fakturaköp eller fakturabelåning, vid ansökan om en kredit eller öppnande av ett konto eller personuppgifter som återfinns på en faktura vid fakturaköp och fakturabelåning. Uppgifterna kompletteras vid förberedelse av tjänsten t.ex. med kreditupplysning och i övrigt vid administration av avtalet/tjänsten med företaget eller med dig som kund. Uppgifter om företrädare för kunden, t.ex. firmatecknare, styrelseledamot, styrelsesuppleant, förmyndare, gode män eller ombud behandlas också. Personuppgifterna behandlas av Ativo Finans AB, som är personuppgiftsansvarig, och kan komma att utlämnas till andra företag som Ativo Finans AB samarbetar med, t.ex. Bankgirocentralen, Plusgirot och penningförmedlare vid redovisning av in- och utbetalningar. Personuppgifter utlämnas till samarbetspartners och myndigheter bland annat vid kreditbevakning, inkassoåtgärder eller rättsliga åtgärder.

Ativo behandlar personuppgifter om dig i förekommande fall även som borgensmän. De personuppgifter som behandlas är namn, kontaktuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om ekonomiska förhållanden, transaktioner och engagemang.

Vi behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare. Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser och utöva våra rättigheter enligt avtal samt vidta åtgärder som har begärts av dig innan eller efter att ett avtal har träffats samt uppfylla krav som ställs på Ativos verksamhet enligt lag.

Ativo behandlar även personuppgifter för marknadsföringsändamål, statistik, marknads- och kundanalyser samt för produktutveckling under en ändamålsenlig period oberoende av avtalsförhållande. I förekommande fall informeras om andra lagringsperioder i tillämpliga produktvillkor. Därutöver utför Ativo profilering vilket innebär analys av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är administration av kundförhållandet, egen administration och statistik samt marknadsföring och marknadsundersökning. Det innebär att personuppgifter behandlas för förberedelse för avtal och fullgörelse av ingångna avtal, framställning av underlag för in- och utbetalning till annan penninginrättning, framställning av meddelanden och underlag om rättsliga åtgärder som avser vår fordran, framställning av underlag för ekonomisk redovisning och riskhantering, kund- och försäljningsanalyser och annan planering av verksamheten, framställning av meddelanden för direktreklam, telemarketing och marknadsundersökningar, kreditprövning och regelbunden kreditbevakning, noteringar i samband med frågor och klagomål samt sambearbetning med annat register för adressuppdateringar. Ativo Finans AB kan komma att överföra kundinformation till missbruksregister i de fall kredit sägs upp på grund av gravt eftersatt betalningsskyldighet, gravt överskriden kreditgräns eller på grund av att kredit beviljats under falska förutsättningar. Behandling av personuppgifter sker också för att Ativo Finans AB ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag.

Om du inte tillhandahåller personuppgifter som Ativo efterfrågar och sådana personuppgifter som är nödvändiga för ingående av avtal med Ativo kan Ativo vara förhindrat att erbjuda dig aktuell tjänst eller produkt. Därtill kan skyldighet att tillhandahålla personuppgifter även föreligga till följd av lagstadgat krav, exempelvis för att uppfylla penningtvättslagstiftningens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter.

Personuppgiftsansvarig

Ativo är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som Ativo behandlar inhämtas direkt från dig i samband med tecknande av avtal eller genom andra kontakter med Ativo. Därutöver inhämtar Ativo personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register, t.ex. SPAR. Ativo kan även komma att spela in telefonsamtal, spara e-postkorrespondens eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med Ativo.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter enligt ovan är primärt att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Därutöver utgörs rättslig grund för behandling av vissa personuppgifter av intresseavvägning, i vilken Ativos berättigade intressen utgörs av t.ex. marknadsföring, analys och produktutveckling. I tillämpliga produktvillkor kan ytterligare ändamål och rättsliga grunder anges.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till myndigheter, t. ex om Ativo är skyldigt att göra det enligt lag. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Det innebär exempelvis att personuppgifterna sparas så länge avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk avseende dig och Ativo gäller.

Rättelse av personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Du har därutöver rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till sådana personuppgifter. På begäran har du rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, profilering och behandling av personuppgifter som bygger på intresseavvägning. Begäran enligt ovan ska ställas till Ativo.

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter kan du vända dig med klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter?

Kontakta oss på något av följande sätt:

E-post: gdpr@ativo.se

Adress: Ativo Finans AB, GDPR, Krokslätts Fabriker 30, 431 37 MÖLNDAL